67 1234
發新話題
打印

超人太郎

超人太郎

有無人睇過會記得多d, 呢個超人自己講出絕招的名稱, "超能量運源激光"

TOP

ha ha~~~ yeah! but the story itself too weak..... but Tairo good looking, design nice!

TOP

記得頭幾集好「重手」- 每集都有兩隻怪獸登場。有時太郎一個打兩隻,有時打完一隻打第二隻。 我睇左頭幾集之後冇再追,好似後來怪獸冇打孖上,保持一集一隻。 重有,變身果舊野好論盡,都係喜歡吉田個太空囊多 D。

TOP

變身果舊野好ok, 只係一個襟章, 好個超人迪加果碌 "索膠神仙棒"

TOP

Tora is the best outlook compare w./ other ultramans,he was my favour while i was small.I like the comic but the Tv dramma since its boring.

TOP

引用:
原帖由 tangchi 於 22-10-2006 17:28 發表 Tora is the best outlook compare w./ other ultramans,he was my favour while i was small.I like the comic but the Tv dramma since its boring.
I remember from one of the chapters that Taro was still young and he had to undergo intensive training by fighting with big rocks and he was hit back by the rocks, which was quite amusing.

TOP

最記得有一集超人四兄弟(吉田,七星,亞香,Ace)番嚟地球同太郎BBQ,見Sai五兄弟真人真係好開心..... P.S.: 超人Zoffy無真人演,所以無得食 [ 本帖最後由 wwl36 於 4-11-2006 01:13 編輯 ]

TOP

這堳Y超人太郎在2006年粉墨登場... http://www.oldcake.net/viewthread.php?tid=1142&extra=page%3D1

TOP

引用:
原帖由 wwl36 於 6-11-2006 02:00 發表 這堳Y超人太郎在2006年粉墨登場... http://www.oldcake.net/viewthread.php?tid=1142&extra=page%3D1
Thanks for the link

TOP

引用:
原帖由 spectreman 於 8-11-2006 21:01 發表 Thanks for the link
No Problem , 其他應該遲啲出現(但只有7兄弟了....)

TOP

講真呢套超人仲差過尼奥,所以亞視重播時都衹係睇咗一部份!

TOP

我紀得超人之母送左個手額,好似叫霸王手額,isn't it

TOP

引用:
原帖由 wwl36 於 4-11-2006 01:09 發表 最記得有一集超人四兄弟(吉田,七星,亞香,Ace)番薯a球同太郎BBQ,見Sai五兄弟真人真係好開心..... P.S.: 超人Zoffy無真人演,所以無得食
M到個大陸網站, 竟然有大量的超人資料呢. http://www.ultramanclub.com/2006-6/200661092118.htm 第40话 肵S英雄榜(ヨюЬь兄弟メ超りサフん) [首播日期] 1974年1月4日 [剧情介绍] 在遥远的海王星上,正在Y生一件可怕的事,曾r被肵S战士们打败了的怪兽集合起来组成了一只恐怖的暴君怪兽泰兰特.它的`是海啸怪兽西格拉斯,它的手是超兽巴拉巴,身体是宇宙怪兽頠X斯坦,酮O骷髅怪兽雷德王,耳朵是伊卡奡筋P人的,尾巴则是超兽克拉波王的.为了报复,它正准^出Y进攻地球.此时,正在海王星附近巡逻的佐菲肵S曼Y现了它,为了阻止它,佐菲上前与其开始搏斗,不久,佐菲就被它打败了,而它Y出的肵S签名也被其破坏掉了,所以没有人知道在海王星上Y生的这覽难. 地球上正值新年.早上九,光太郎醒来了,对于他来说这可是一难得的假期. 不过光太郎还是先和本部m系了一下,确认了没有事Y生,这才开始放心的享受他的假期.他把ZAT的m络用手表放在书桌上,然后穿上了和服,饱餐了一顿年糕后,和健一一起到外面去散步.健一在放筝,而光太郎注意到了一臚皉~在a自行|.憭皉~要摔倒了,光太郎々W上前扶住他.那少年问光太郎是不是独生子,光太郎笑答是.那少年于是说他叫五寺,也是独生子,因为别人都说独生子娇生惯养,一臚H根本做不了什么事.他的伙伴们也都在嘲笑他a不N自行|,所以他要刻苦练习,证明自己也有能力去做任何事. 然后来到天王星,在这里巡逻的正是初代肵S曼.他身高40米,体重35000 吨.遥想肵S曼初次来到地球是1966年7月17日,那天他击败了宇宙怪兽百慕拉.战胜宇宙忍者巴堜Z星人一世是在1966年7月24日.接茼b1966 年9月4日战胜了L德拉和雷德王,1967年2月26日与美菲拉斯星人打得难解难分.又在1967年3月12日打败了辛勃.然而在1967年4月9日,体力透支的肵S曼不敌宇宙恐杰顿,这确b是一遗憾……Y现了泰兰特的影,肵S曼与其展开了角,最终还是没能打败它,送出的肵S签名也被泰兰特给打散了.泰兰特于是继续前进. 泰兰特在宇宙中的韘瘜t度挺快的,不一N儿就来到了土星.在土星巡逻的是赛文肵S曼.赛文身高40米,体重}到35000吨,他在1967年10月15日罚了怪兽艾雷王.1967年11月19日,赛文粉碎了梅特星人的阴谋.然后在1967年12月24日,战胜了阿伊洛斯星人.1968年1月7日则是在肵S警^队的韺U下菩`可怕的机器人金古乔.1968年3月31日战胜基耶星兽,4月14日胜了恐战|.还有在1968年6月30日挑落了邪恶的智慧分身宇宙人嘎次星人……赛文当然不N任由泰兰特前往地球,想在土星上把它截下来,但可惜失败了,幸好,赛文成功的Y出了肵S签名. 这时,ZAT队的雷}也已r观测到了土星上Y生的异Z,并估计出泰兰特20分祕Z就将抵}地球,于是全队进入警戒状态.荒垣副队諨n求m系光太郎,可是由于光太郎把他的m络器留在了家里,一时半Nm系不上.队员们于是只有打m话给沙q,让她想办法找到光太郎.光太郎呢此时也正在全神贯注的训练茪郎xa自行|,就连天空中的肵S签名也没能注意到.而五寺不断的上|,不断的跌倒,遍体鳞伤,甚至还掉入了水v里.不过光太郎不断鼓励五寺要拿出勇气来,不要放弃, 凡事开`难而已.五寺也慾U心来论如何要aN骑|. 这次是在木星Y生的事,巡逻在那附近的是杰克肵S曼.其身高体重也是40米与 35000吨,他曾r为了保卫地球刻苦磨练,在1971年4月23日,轻而易举的击败了凶恶的杰罗斯三世.1971年4月30日,杰克艰难战胜了古敦和尾怪兽.然后在1971年6月25日大战西格拉斯和西蒙斯,又于8月6日恶战頠X斯坦.1971年9月17日打败了斯通王,11月5日打败了普鲁玛.在 1971年12月17日,杰克筐ル╞h了自己的生命,幸好得到了肵S曼和赛文的韺U才又重拾了斗志,击败了狡猾残忍的那克星人和L壮的布莱克王,然而在这场战斗中,乡秀树狴远的失去了議怑垠n的人……看摰兰特正在通过木星,杰克抖擞精神上前挑战,可是特种光没有效果,反被泰兰特的鞭子击倒,肵S签名也没能成功Y出. 泰兰特在宇宙中騋,居然被它突破多名肵S兄弟的防守,这下已r到了火星附近了.不过别忘了,在火星这里还有一位肵S战士在巡逻,就是艾斯肵S曼.艾斯的身高同帕O40米,不过体格L壮多了,}45000吨.艾斯在1972年4 月7日打败了他来地球后的第一对手导弹超兽劳克恩,4月14日打败了其第二对手超兽加雷王,5月12日,击败了手都錌茞晰的超兽布罗肯. 1972年5月19日打败了梅特星人二世和多拉哥利.在1972年6月30日,艾斯的哥哥们被困在高戈}行星.哥哥们把能量集中给了艾斯,终于韺U其打败了艾斯杀手和超兽巴拉巴.到了1972年9月8日,艾斯冒进入异次元空V,终于击败了不断招来超兽侵略地球的元凶巨型漯i人.1972年9月29日, 为了解救被希玻利特星人的诡计所困的肵S兄弟们,肵S之父也来到了地球战斗……有辉煌战绩的艾斯是否能战胜泰兰特呢?可是很遗憾,还是没有成功.泰兰特直逼地球而来.艾斯在紧要关`向地球Y出了肵S签名. 在地球上,沙q终于在空地上找到了在教五寺骑|的光太郎,听说有紧急事件,光太郎才注意了一下天空,他看到了艾斯送出的肵S签名在闪烁:宇宙暴君泰兰特突破了自佐菲到艾斯的五道防线,已r快到地球了.光太郎意识到事情的严重性, 于是再次鼓励还未aN骑|,并且体力情绪都快到极限的五寺说自己是ZAT队员,有怪兽要来了,现在该是自己拿出勇气的时候来了,而五寺你也绝对不能放弃, 拿出勇气,在怪兽被消灭之前要成功.五寺看憟太郎的气势,也鼓励自己一定N成功的.然后泰兰特终于抵}地球了,光太郎远离了人群之后,Z身成泰罗开始大战.为了给哥哥们报仇,也为了展现出勇气,泰罗非常勇猛,泰兰特完全被泰罗给打蒙了.最后,泰罗切下泰兰特的鞭子,用意念把它Z成諝,投向泰兰特,击败了这`宇宙暴君.而在泰罗的注y下,五寺完全Y掘出了自己的勇气,在泰兰特被打倒的那一刻也成功的aN了骑自行|.是啊,人人都具^勇气,只要关键时刻能拿的出来,成功也就近在咫尺了! [登场怪兽] 暴君怪兽泰兰特(62米/57000吨):被肵S战士们打败的怪兽们重新组合诞生出这只可怕的暴君怪兽——西格拉斯的`,伊卡奡筋P人的耳朵,頠X斯坦的身体,巴拉巴的手,雷德王的鄍H及克拉波王的尾巴.为了报仇,它沿途击败了佐菲,初代,赛文,杰克和艾斯,并气势xx的向地球攻击而来.其L有力的武器是鞭子和撞y. 35大怪兽宇宙人(N米/N吨):由初代,赛文,杰克和艾斯所打败的一系列怪兽,在回顾中登场,资料略.

TOP

超人四兄弟(吉田,七星,亞香,Ace)番薯a球同太郎BBQ 第33话 超级大战(前篇)(ヨюЬьソリj爆5秒前) 第34话 超级大战(后篇)(ヨюЬь6兄弟最後ソ日)

TOP

記得超人太郎一片中飾演防衛隊長的演員,好像就是青年幹探片中飾演探長的同一人。佢在太郎中先出現了一段時問,從來好多集都唔見鼳\,由肥副隊長頂哂!之後又突然出番,仲好威猛咁拿住枝槍打怪獸!

TOP

引用:
原帖由 Wan20041027hk 於 16-1-2007 09:11 發表 記得超人太郎一片中飾演防衛隊長的演員,好像就是青年幹探片中飾演探長的同一人。佢在太郎中先出現了一段時問,從來好多集都唔見鼳\,由肥副隊長頂哂!之後又突然出番,仲好威猛咁拿住枝槍打怪獸!
名古屋章...? 在青年幹探中成日鬧鐵男做"蠢材"..........

TOP

發現了... 超人太郎-DVD數碼修復版- 第40話! 超人兄弟全出{! http://www.tudou.com/programs/view/Q04WkrvPZWM/

TOP

超人太郎既主題曲,是咁多超人中最好聽

TOP

首歌的中譯(兩句咁多)....

超人爸爸在,超人媽媽在,所以太郎也在這.

看天空,看星星,看宇宙...

直情係幼稚園兒歌嘛!

 

我就比較喜歡七星俠的歌,有型得多。

 

雖然太郎弟弟套戲好憨居,劇情幼稚到唔恨,但係有爸爸媽媽同兄弟姐妹,還有童話人物(超人聖誕老爸同超人A的南夕子版月光公主輝夜姬),啱哂小朋友口味。聽講最初太郎就係為低幼年級設計的超人,後來還用超人家族推出了一系列教育光碟,講倫理教育同學習英、日語,及計數、唱兒歌等。其中一套超人家族英語教室,我都買左一SET俾姪仔。我個4歲姪仔唔駛阿媽打都自願笑住定時學英文,睇完成套之後,佢除左學到英文會話,重直情當正自己係太郎,發老脾都情願抱住超人媽媽個公仔詐嬌,唔睬佢個惡老母,連我呢個姑媽都俾佢叫做超人姑姑添....

[ 本帖最後由 Athena 於 1-5-2007 16:16 編輯 ]

TOP

I like Taro!

TOP

 67 1234
發新話題