Board logo

標題: TOYOTA Supra [打印本頁]

作者: wwl36    時間: 12-12-2013 11:46     標題: TOYOTA Supra

經四代洗禮及停産, 豐田"鬚刨" 會在2014年再出産

 1979-1981

  1982-1986

  1986-1993

   1993-2002

2014年 豐田鬚刨
  

作者: 陸川翔    時間: 12-12-2013 20:49

那些年,蔡楓華有一部第三代 Celica Supra作者: wwl36    時間: 13-12-2013 16:48

引用:
原帖由 陸川翔 於 12-12-2013 20:49 發表 當年蔡楓華有一部第三代 Celica Supra

果然皇子坐駕 

歡迎光臨 經典日本特撮●動畫●卡通回憶 (http://www.oldcake.net/) Powered by Discuz! 6.0.0